Utility Billing

250 S. 4th St., Room 200
Minneapolis, MN 55415
[email protected]
(612) 673-1114
(612) 673-2684 (fax)

Monday - Friday
8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Lus Tshaj Tawm Txog Dej Siv Hauv Tsev:

 

Ib sij huam twg, lub nroog Minneapolis yuav tuaj ntsuam xyua lub ntsua dej ntawm koj lub tsev kom nws ua hauj lwm zoo. Lub ntsua dej twg tsis zoo lawm yuav raug hloov dhau lub tshiab. Lub ntsua dej yog lub nroog Minneapolis ntiag tug tab si nws txua tag nro ob tog ntawm cov kav dej ua yog tus tswv tsev ntiag tug. Ua ntej los yog tom qab tshem thiab hloov lub ntsua dej, tej zaum cov kav dej thiab lub khoo dej ntw mus twb yeej tsis ua hauj lwm zoo. Rau li lub nroog Minneapolis txoj cai 509.304, tus tswv tsev yuav tsum saib xyua kom cov kav dej, lub ntsua dej ntw, thiab lwm yam cuam tshuam txog kev dej ntw mus los rau lub tsev pib ntawm lub ntsua dej mus txog tom lub nroog lub thawv dej loj kom ua hauj lwm zoo.
 
Ua ntej yuav tshem los yog hloov lub ntsua dej, koj yuav tau kos koj lub npe lee paub tia koj yuav ntsuam xyua kom txhua ya cuam tshuam dej ntw mus los rau koj lub tsev kom lawv ua hauj lwm zoo.
 
Koj muaj cais ntiav koj ib tug neeg muaj “license” kho dej tuaj hloov lub ntsua dej ntawv koj lub tsev. Tus neeg ntawv yuav tau hu mus rau Water Works meter Shop ntawm 612-661-4951.
Kuv txau siab lees raw li siv computer kos kuv lub npe hauv qab no thiab lees siv computer los cog cov lus no:


 
Kuv lees tsis foob los yog nplua lub nroog Minneapolis Water Works yog hais tia muaj teeb meem rau kuv cov kav dej thiab lwm yav khoom cuam tshuam dej ntw mus los rau kuv lub tsev thaum lub nroog tuaj hloov lub ntsua dej ntawm kuv lub tsev.
  
 

 

Last updated Nov 19, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo