City Council

Contact

350 S. 5th St., Room 307
Minneapolis, MN 55415
(612) 673-2205
Contact Ward 5

Translated Resources (Hmoob/Hmong)

Ceeb toom. Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov no rau koj dawb, hu (612) 673-2800

Xom Xwm

Kho Ntug Kev - Sidewalk Repairs (mp3)
Minority Radio 1600AM - KPNP with Peter Nom Phia Xiong
Aug 6, 2014

Last updated Aug 8, 2014