Utility Billing

250 S. 4th St., Room 200
Minneapolis, MN 55415
[email protected]
(612) 673-1114
(612) 673-2684 (fax)

Monday - Friday
8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Water Release Form

 

I zoo siab tso cai rau kuv lub npe kos hauv qab thiab tso cai sib pauv lus raw li siv computer:


 
Kuv tso cai rau lub nroog Minneapolis kaw dej ntau lub tsev hauv qab no txawm hais tia kuv tsi nyob ntawv. Kuv lees paub txhua yam liability ua tshwm sim los ntaum qhov dej tau raug kaw. Kuv lees yuav tsis foob lub nroog Minneapolis los yog lub nroog ib tug tub ntxais ua hawjlwm li los yog ib tug sawv ces rau lub nroog thiab zoo siab hlo yuav tsis muab teebmeem rau ib tug tibneeg ua haujlwm rau lub nroog hais cuamtshuam txog qhov ua dej raug kaw ntawm kuv lub tsev.
 
Tus Tswv Cuab Lub Chaws Email
Hnub

 
 

 

Last updated Dec 7, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2019 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo