City of Minneapolis logo

Tree Trust logo

 

 

Koj xaaj yuav tau ib tsob ntoo $25 coj los cog rau ntawm koj lub tsev hauv Minneapolis lub caij nplooj ntoos hlav no

 

Pib txij lub 3 Hlis tim 17, lub Nroog Minneapolis muaj ntau tshaj ntawm 1,000 tsob ntoo siab txog tsib-rau-yim ruam (foot) uas yog $25 ib tsob xwb. Cim koj daim ntawv qhia caij nyoog cia tam sim no. Xaaj yuav koj tsob ntoo pib thaum 8 teev sawv ntxov, lub 3 Hlis tim 17, nyob rau ntawm www.treetrust.org. Mus nqa tau thaum lub 5 Hlis tim 15, 17, 18 los yog 19.

 

Cov ntoo no yog muab rau cov tswv muaj tsev nyob hauv Minneapolis xws li vaj tse nyob, cov lag luam thiab cov koom haum.

 

Yuav muaj ntau hom ntoo rau koj xaiv, nrog rau cov ntoo txi tau txiv. Leej twg xub tuaj-ces xub tau – xaaj thaum ntxov thiaj xaiv tau cov zoo dua. Ib lub tsev tsuas tau ib tsob xwb, ntau tshaj yog tsib lub tsev.

 

Cov ntoo hlob zoo yuav ua rau thaj tsam ib ncig koj nyob zoo nkauj tuaj, ua rau tej vaj tse nce nqi tuaj, pab tu kom cov cua koj nqus ua pa huv tuaj, nqus tau cov carbon dioxide, pab txuag tau koj tej kev siv hluav taws xob, pab ceev lub nroog kom nyob laj ntxiag thaum lub caij sov, muab chaw nkaum rau tej me kab noog thiab pab tswj tej dej kuav thaum los nag xob nag cua.

 

 

Last updated Feb 12, 2014