Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Kuv yuav ua li cas paub tias thaum twg yog thaum muaj Te Los Hlob Heev?

Cov tib neeg uas nyob, ua hauj lwm los yog taug cov kev hauv Minneapolis yuav tsum ras txog cov huab cua thiab paub txog "tej kev cov cai" thaum lub caij ntuj no. Yog los te nraum zoov-los yog muaj tej ntau heev nraum zoov-nco ntsoov xyuas seb Minneapolis puas tau tso xov tias muaj Te Los Hlob Heev ntawm Snow Emergency Parking Rules

Xyuas Snow Emergencies

Last updated Apr 6, 2012