TO PROTECT WITH COURAGE

TO SERVE WITH COMPASSION

Dhammaystirka foomkan ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee nidaamka cabashada. Foomkan waxa loo baahan yahay in si dhammaystiran loo buuxiyo oo sax ah; ku lifaaq bogag dheeraad ah haddii loo baahdo. Saxiix oo taariikhdana ku qor hoosta, oo ku soo celi foomka cinwaanka xagga sare foomkan ku yaal. Macluumaad intaas dhaafsiisan si aad u hesho, booqo www.minneapolismn.gov/civilrights/policereview.

Xulo Doorbidka Arrin Baaraha: Waxaad u tilmaamn kartaa doorbidka caabashadaa inuu baaro qof rayid ah ama sarkaal dhaarsan. Taas waxa tixgalin doona maamulayaasha laakiin dammaanad kama qaadayso in doorbidkaaga laguu waafajin doono.

Baaraha Rayadka ah

Baaraha Booliska ah

Ma Kala Doorbidayo

     

Magaca (Dambe, Hore, Dhexe)

Taariikhda Dhalashada

Taleefan

     

Waddada Cinwaanka Guriga

Magaalo/Gobol

Summad Boosto

Cinwaan Iimayl

       

Fadlan tilmaam jinsiyaddaada(haaga):

Aasiyaan

Afrikaan

Caddaan

Laatiino

Wax kale

Qof ka soo jeeda Jasiirad Baasifik

Madow

Dadka Maraykanka horay u lahaa

Reer Bariga dhexe

Diiday

WAXAAN EED KU SHEEGANAYAA:

Xooga Xad-dhaaf ah

Af ama habdhaqan aan habboonyn

Kala-qoqob

Xatooyo

Dhibaatayn

Badbaado aan ugu soo gurman

Aargoosasho

Wax kale

Lambarka(rada) Aqoonsiga Sarkaalka

Magaca(aacda) Sarkaalka

Lambarka Kooxda

     
     

Lambarka Kiiska ku yaal Kaarka Buluugga ah

Goobta/Cinwaanka dhacdada

Taariikhda & Waqtiga Dhacdada

     

Magaca(acda) Markhaatiga

Cinwaanka

Lambar Telefoon

     
     

Ka warranka arrinta – Fadlan u sifee dhacdada si faahfaahsan; isticmaal bogagga gadaasha ku yaa haddaad u baahto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fadlan ogsoonow inuu sharciga Minnesota (Minn. Stat. § 609.505) ka dhigayo dambi sharci-darro ah in ogaan been abuur iyo magac-bi'in looga warbixiyo dhaqan xumo boolis.

Saxiixa Qofka Cabanaya

Taariikhda & Waqtiga

   
 

Foomkan waxa lagu heli karaa qaab kale - Fadlan la xiriir shaqaalaha ADA, Waaxda Shaqada Iyo Shaqaalaha (ADA staff, Human Resources Department) 612-673-2694. Dadka maqal-beelka/culeyska leh ayaa wici kara 612-673-2626 TTY si ay u helaan macluumaad dheeraad ah ama si ay ballan ugu qabsadaan turjumaan luqadda calamaadaynta ku sharciyaysan si uu uga caawiyo buuxinta foomkan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated Mar 6, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo