TO PROTECT WITH COURAGE

TO SERVE WITH COMPASSION

(1)eeqqaa/himannaa hojii Polisii keessatti Unkaa kana guutuun adeemsa isa jalqabaatiUnkaan kun guutummaati sirriitti gutamee dhumuu qaba, yoo fuula dabalataa barbaachise kabiraa itti qabsiisuu dandessuMallattoo fi Guyyaa itti godhaatii teessoo kanaa olitti kaa’ametti Unkaa kana deebisa.Odeeffannoo (2)dabalataaf,ww.minneapolismn.gov/civilrights/policerevie ilaal’a(3)

(1)Investigator Preference ka jedhu filadha’a(2):Himannaa keessan kan isinii ilaalu nama ‘Civil’ ykn Polisiin kakatee dhimma kana ilaalu keessaa filachuu dandeessuFilannoon keessan kun ni ilaalama garuu akkaataa filattanitti hojiirra ooluu isaaf waadaan hinseenamu

(1) □ (2) (Civil kan ta’e nama dhimma kana Qoratu(3)

(1) □(2)Polisii kan ta’e nama dhimma kana Qoratu

(1) □ (2) Hinfiladhu

     

Maqaa (Dhuma, Jalqaba, Gidduu)

Guyyaa Dalootaa

Telefoona

     

Tessoo Jireenyaa

Magaala/Sate

Zip

Email Address

       

Maaloo Sanyii keessan hima’a

Warra Asia

Warra Afica

Adii

Latino

Ka biro

Pacifi Islander

Gurraacha

Ameerikaa warra biyyaa

Warra Giddugaleessa Baha

Humu hinbarbaadu

DHIMMI ANI HIMADHU

Humana akka malee

Akka hintaane namatti dubbachuu ykn ilaalch hintaane

Addaan qoodanii miidhuu

Hanna

Cinquu/Hunkuruu

Eegumsa barbaachisu gochuu dhiisuu

Haaloo/ijaa ba’uu

Kabiroo

Lakkoobsa asxaa Poolisii

Maqaa Polisii

Lakkoobsa ‘Squad’

     
     

Lakkoobsa Dhimmaa kan Kaardii Samii irra jiru

Bakka waan kun itti ta’e/Teessoo

Guyyaa fi yeroo waan kun itti ta’e

     

Maqaa(lee) namoota raga

Teessoo

Teleefoona

     
     

Himata- Maaloo dhimma kana bal’inaan ibsa. Yoo barbaachise duuba waraqaa kanaatti gargaarama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 ) Maaloo Hubadhaa Seerri Minnesota (Min.Stat§609.505 iin akka jirutti Hojjetaa Polisii tokko utuu beekanii sobaan hojii badaa hojjete jedhanii maqaa balleessuuf gabaasuun badii yakkaa ti.

Mallattoo Himataa

Guyyaa fi Yeroo

   
 

(1)Unkaan kun (2) akkaataa biraans argamuu danda (3)-Maaloo hojetaa ADA, Kutaa Dhimma Hojjettootaa (Human Resources) Lakk 612-673-2694 n quunnamaaWarri Duudaan/Rakkoo Dhageetti qabdan Lak.612-673-2626 TTYn bilbiluu dhaan., odeeffannoo dabalataaf ykn Unkaa kana guutuuf gargaarsa afaan hiiku warra mallattoodhaan heeyyama qaban (certified sign language interpreters) waliin beellama qabachuu dandeessu .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated Mar 6, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo