TO PROTECT WITH COURAGE

TO SERVE WITH COMPASSION

Qhov ua daim ntawv no yog thawj kauj ruam ntawm txoj txheej txheem kev tsis txaus siab.Yuav tsum muab daim ntawv no los ua kom tiav txhij txhua thiab ua kom raug; muab lwm daim ntawv los sau ntxiv yog tias xav tau chaw sau ntxiv.Kos npe thiab sau hnub kos npe rau nram qab kawg, thiab muab daim ntawv no xa rov qab mus rau qhov chaw nyob uas nyob saum toj kawg ntawm daim ntawv no.Yog xav paub ntau ntxiv, mus saib www.minneapolismn.gov/civilrights/policereview.

Xaiv Tus Neeg Tshawb Xyuas Qhov Teeb Meem Uas Siab Nyiam:Koj hais kom paub seb koj nyiam kom yog ib tus neeg ua hauj lwm rau pej xeem (civilian officer) los yog ib tus tub ceev xwm (sworn officer) yog tus neeg tshawb xyuas qhov teeb meem uas koj tsis txaus siab.Cov thawj tswj yuav muab qhov no los xyuas tab sis yuav tsis lees tias yuav tau raws li qhov koj lub siab nyiam.

Tus Neeg Tshawb Xyuas Uas Ua Hauj Lwm Rau Pej Xeem

Tus Neeg Tshawb Xyuas Uas Yog Tub Ceev Xwm

Tsis Muaj Qhov Lub Siab Nyiam

     

Lub Npe (Xeem, Npe, Npe Nruab Nrab)

Hnub Yug

Xov Tooj

     

Lub Tsev Nyob Txoj Kev

Nroog/Xeev

Zip

Email Chaw Nyob

       

Thov qhia koj haiv neeg:

Esxias

African

Dawb

Latino

Lwm yam

Pacific Islander

Dub

Neeg Mekas

Middle Eastern

Tsis kam qhia

KUV LIAM TIAS YOG:

Siv Zog Dhau Cai

Siv Lo Lus Hais los yog Coj Tus Cwj Pwm Tsis Zoo

Cais Neeg Tsis Raws Cai

Nyiag Khoom

Thab Ua Phem

Tsis Muab Kev Tiv Thaiv

Ua Pauj

Lwm Yam

Tub Ceev Xwm Daim Kas Coj Tus (Cov) Naj Npawb

Tus (Cov) Tub Ceev Xwm Npe

Tub Ceev Xwm Lub Tsheb Tus Naj Npawb

     
     

Tus Case Naj Npawb nyob ntawm Daim Npav Xiav

Qhov Chaw Uas Qhov Teeb Meem Tshwm Sim/Chaw Nyob

Hnub Uas Qhov Teeb Meem Tshwm Sim/Sij Hawm

     

Tus (Cov) Neeg Ua Tim Khawv Npe

Chaw Nyob

Xov Tooj

     
     

Lus Piav – Thov piav kom meej txog qhov teeb meem uas tau tshwm sim; siv sab nraum qab ntawm phab ntawv yog xav tau chaw sau ntxiv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thov qhia rau koj paub tias Minnesota txoj cai lij choj (Minn.Stat.§ 609.505) muab tej lus hais tsis yog los yog hais lus xya lub moo phem txog tub ceev xwm tes hauj lwm ua ib qhov ua txhaum cai thiab raug txim loj.

Tus Neeg Tsis Txaus Siab Kos Npe

Hnub Kos Npe & Sij Hawm

   
 

Daim ntawv no muaj muab ua lwm hom kom koj nyeem tau – Thov hu rau ADA cov neeg ua hauj lwm, Human Resources Department (Chav Saib Xyuas Cov Neeg Ua Kam) 612-673-2694.Cov Neeg Lag Ntseg/Hnov Lus Tsis Zoo hu tau rau 612-673-2626 TTY kom paub ntxiv los yog teem ib lub sij hawm nrog ib tus neeg txhais piav tes muaj ntawv pov thawj kom pab ua daim ntawv no.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated Mar 6, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo