Regulatory Services

Minneapolis Animal Care
& Control

212 17th Ave. N.
Minneapolis, MN 55411

911 for Emergencies (Animal Attacks)

Call 311 (non-emergency issues)

612-673-MACC (6222)
Fax: 612-673-6255

parakeet

Pets in the City
Find out how to take an active role in being a responsible pet owner in this edition of the Minneapolis "Did you know..." series.

Las mascotas en Minneapolis (Pets in the City, Spanish)
Encuentre la manera de tomar un papel activo en ser un dueño responsable de mascotas, en esta edición de las series de Minneapolis ¡ Sabía usted que...

Tsiaj nyob haus nroog Minneapolis (Pets in the City, Hmong)
Yog koj tu tsiaj thiab xav paub ntxiv txog cov kev cai li choj tu tsiaj hauv nroog Minneapolis, sais nroog Minneapolis cov tshooj xov xwm hu, "Koj pos paub…”

Xayawaanka Magaalada (Pets in the City, Somali)
Ma leedahay xayawaan guri joog ah? Haddii ay jawaabtu tahay haa, baro sidii aad kaalin muhiim ah uga ciyaari lahayd daryeelka xayawaanka guri joogta ah. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa nuqulkaan magaalada Minneapolis ee taxanaha "Ma ogtahay...."

Last updated Aug 12, 2013

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo