Regulatory Services

Minneapolis Animal Care
& Control

212 17th Ave. N.
Minneapolis, MN 55411

911 for Emergencies (Animal Attacks)

Call 311 (non-emergency issues)

612-673-MACC (6222)
Fax: 612-673-6255

parakeet

Pets in the City
Find out how to take an active role in being a responsible pet owner in this edition of the Minneapolis "Did you know..." series.

Las mascotas en Minneapolis (Pets in the City, Spanish)
Encuentre la manera de tomar un papel activo en ser un dueño responsable de mascotas, en esta edición de las series de Minneapolis ¡ Sabía usted que...

Tsiaj nyob haus nroog Minneapolis (Pets in the City, Hmong)
Yog koj tu tsiaj thiab xav paub ntxiv txog cov kev cai li choj tu tsiaj hauv nroog Minneapolis, sais nroog Minneapolis cov tshooj xov xwm hu, "Koj pos paub…”

Xayawaanka Magaalada (Pets in the City, Somali)
Ma leedahay xayawaan guri joog ah? Haddii ay jawaabtu tahay haa, baro sidii aad kaalin muhiim ah uga ciyaari lahayd daryeelka xayawaanka guri joogta ah. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa nuqulkaan magaalada Minneapolis ee taxanaha "Ma ogtahay...."

Last updated Aug 12, 2013